Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Criteriile de clasificare a situațiilor financiare, stabilite prin OMFP nr. 1802/2014 sunt: 

 1. Total active (literele A - C) din bilanț (euro);
 2. Cirea de afaceri netă (euro);
 3. Numărul mediu de salariați.

Clasificarea situațiilor financiare și componeța acestora este prezentată în tabelul următor:

2015 12 03 1901

*) Informații prezentate separat:

 • cifra de afaceri netă;
 • alte venituri;
 • costul materiilor prime și al consumabilelor;
 • cheltuielile cu personalul;
 • ajustările de valoare;
 • alte cheltuieli;
 • impozitele;
 • profitul sau pierderea.

**) Se referă la următoarele informații suplimentare (punctul 468 din OMFP nr. 1802/2014):

Punctul 468 din OMFP nr. 1802/2014:

În notele explicative la situaţiile financiare, toate entităţile prezintă, în plus faţă de informaţiile cerute conform altor dispoziţii ale prezentelor reglementări, informaţii referitoare la următoarele:

a) politicile contabile adoptate, inclusiv:

 • bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
 • conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de prezentele reglementări;
 • orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;

b) dacă imobilizările corporale sunt evaluate la valori reevaluate, un tabel care să prezinte:

 • mişcările rezervei din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, cu o explicaţie a tratamentului fiscal al elementelor pe care le conţine; şi
 • valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută în bilanţ dacă imobilizările corporale nu ar fi fost reevaluate;

c) atunci când instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea justă:

 • ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare, dacă valorile juste au fost determinate în conformitate cu prevederile pct. 121 alin. (1) lit. b);
 • pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările de valoare incluse direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificările incluse în rezervele de valoare justă;
 • pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informaţii despre aria şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta valoarea, calendarul şi certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; şi
 • un tabel care să prezinte mişcările recunoscute direct în capitalurile proprii, în cursul exerciţiului financiar;

d) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii contingente neincluse în bilanţ, indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate sau asociate;

e) suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunţat, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;

f) cuantumul şi natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidenţă excepţională;

g) sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii acoperite cu garanţii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor; şi

h) numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar.

Punctul 491 din OMFP nr. 1802/2014:

În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari şi, atunci când este cazul, nefinanciari relevanţi pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii referitoare la aspecte de mediu şi de personal. În prezentarea analizei, raportul administratorilor conţine, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.

(2) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii;

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării;

c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:

 • motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
 • numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
 • în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
 • numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

d) existenţa de sucursale ale entităţii;

e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:

 • obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar; şi
 • expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar.

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului le impune statelor membre să le solicite entităților, indiferent că acestea aplică IFRS sau recomandări conforme directivei, un raport privind plățile efectuate către guverne. 

Punctul 582 (1) prevede obligația ca entitățile mijlocii și mari, indiferent de natura acționarilor, precum și societățile /companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome din industria extractivă și sectorul de exploatare primară a pădurilor, să întocmească și să publice un raport asupra plășilor către guvern.