Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Politicile contabile reprezint un document intern, aprobat de conducerea entității și poate fi consultat de auditori, organe de control și personalul din cadrul entității.

Manualul de politici contabile trebuie să curindă cel pușin următoarele informații:

1. Identificarea entității: denumire, formă juridică, adresa, număr registrul comerțului, cod unic de identificare fiscală, sectorul /sectoarele de activitate, principalele categorii de activități (acreditate și care le desfășoară efectiv, care pot avea un impact asupra politicilor contabile);

2. Referențialul contabil aplicabil în baza căruia s-au elaborat politicile contabile (OMFP nr. 1802/2014);

3. Mențiunea că organizarea contabilității se face ăn limba română.

4. Mențiunea că moneda în care se ține contabilitatea și se face raportarea este leul sau leul și valuta (pentru tranzacții în valută).

5. Obiectivul politicilor contabile.

6. Precizarea faptului că politicile contabile aprobate respectă conceptele și principiile cuprinse în reglementările contabile.

7. Precizarea că regulile și tratamentele contabile cuprinse în politicile contabile respectă legislația națională în ansamblul ei.

8. Precizarea modului în care se procedează atunci când entitatea derulează operațiuni pentru care nu are prevăzute tratamente contabile în politicile contabile aprobate, dar pentru care există regului în reglemntările sau standardele contabile aplicabile.

9. Precizarea modului în care se procedează atunci când entitatea derulează operațiuni pentru care nu are prevăzute tratamente contabile în politicile contabile aprobate și pentru care nu există regului în reglemntările aplicabile.

10. Politicile contabile aferente incluse în situațiile financiare se vor detalia:

  1. politici contabile referitoare la fiecare categorie de active:
  2. politici contabile referitoare la datorii;
  3. politici contabile referitoare la venituri și cheltuieli;
  4. politici contabile referitoare la subvenții sau alte fonduri asimilate acestora;
  5. politici contabile privind corectarea erorilor contabile, modificările de politici contabile și modificările în estimări;
  6. politici contabile privind evenimentele ulterioare datei bilanțului;
  7. politici contabile privind relațiile cu părțile legate. 

Politicile contabile vor cuprinde precizări referitoare la: recunoaștere, evaluare inițială, cheltuieli uletrioare (dacă este cazul), transferul la și de la alte categorii de active, scoatere din evidență, evaluare ulterioară (evaluare la inventar, evaluare la data bilanțului), cerințe de prezentări de informații, estimări utilizate, circumstanțe relevante și particularități ale activităților desfășurate sau ale sectorului de activitate relevante în procesul de estimare și de evaluare, etc.