Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Personalul desemnat să exercite controlul financiar intern are, în principal, următoarele atribuţii:

a) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;

b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din structura acestuia;

c) verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, urmărind:

1. realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;
2. gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului;
3. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii, la nivelul operatorului economic şi al subunităţilor acestuia;
4. realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate;
5. respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor;
6. respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achiziţiilor;
7. utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;

d) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

e) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

f) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare;g) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative;

h) elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor.

Controlul financiar intern are în principal următoarele obiective:

I. Respectarea normelor legale cu privire la existenta şi utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti:

1. Integritatea mijloacelor materiale şi băneşti deţinute cu orice titlu.

2. Respectarea dispoziţiilor legale referitoare la aprovizionarea, expediţia, transportul şi recepţia mijloacelor materiale, precum şi la conservarea, manipularea şi eliberarea acestora.

3. Utilizarea mijloacelor materiale în procesul activităţii (consumuri, deşeuri, rebuturi, remedieri, refaceri, degradari, deprecieri, perisabilitati, casări, declasări, scoateri din uz, recuperari, transferuri, reduceri de preţuri şi altele asemenea).

4. Respectarea prevederilor legale care reglementează încadrarea şi retribuirea personalului tehnic-administrativ şi de specialitate, muncitori şi personal auxiliar, precum şi celelalte drepturi cuvenite acestora; exactitatea şi realitatea drepturilor plătite, precum şi a reţinerilor.

5. Legalitatea şi realitatea, precum şi necesitatea celorlalte plati şi cheltuieli efectuate în numerar şi prin virament, în lei sau în valută, din fondurile entității, inclusiv fondurile cu destinaţie specială.

II. Respectarea normelor legale cu privire la apărarea proprietăţii, precum şi a celor referitoare la evidenta şi control:

6. Efectuarea inventarierilor periodice, regularizarea şi valorificarea diferenţelor constatate, la termenele şi în condiţiile dispoziţiilor legale.

7. Respectarea normelor legale de întocmire şi circulaţie a documentelor primare, de conducere a evidentei tehnico-operative şi contabile, precum şi realitatea datelor înscrise în acestea.

8. Respectarea regulilor de evidenta, păstrare, circulaţie şi utilizare a formularelor cu regim special și a celor cu numerotare internă.

9. Organizarea şi exercitarea, potrivit dispoziţiilor legale, a contractului financiar preventiv.

10. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea şi recuperarea pagubelor, legalitatea şi eficacitatea acestor măsuri; stabilirea, potrivit dispoziţiilor legale, a raspunderilor pentru diminuarea patrimoniului sau ca urmare a efectuării de cheltuieli neproductive (amnezie, penalizări, locatii, dobânzi penalizatoare şi altele).

11. Respectarea dispoziţiilor legale cu privire la angajarea, drepturile, obligaţiile şi răspunderile gestionarilor.

12. Modul de realizare a măsurilor stabilite ca urmare a verificărilor efectuate de organele controlului financiar, eficienta măsurilor şi realitatea comunicărilor făcute în legătură cu acestea.

III. Respectarea normelor legale cu privire la încasări şi vărsăminte. Realitatea rezultatelor financiare:

13. Respectarea disciplinei financiare în realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor băneşti în lei şi în valută.

14. Realitatea datelor înscrise în bilanţurile contabile şi în conturile de execuţie.